۱۳۹۷ خرداد ۱۷, پنجشنبه

همه بايستي بر ضد اين جنايت عليه بشريت اعتراض کنيم!


همه بايستي بر ضد اين جنايت عليه بشريت اعتراض کنيم!   کاوه اردلان   نشریه آتش  شماره 79

کشتار فلسطينيان توسط دولتِ نژادپرست اسرائيل بيش از 60 کشته و بيش از 2700 زخمي فقط در يک روز  به جاي گذاشت!
طي بيش از هفت هفته از شروع اعتراضات مردم فلسطين دست کم 120 نفر توسط مزدوران ارتش اسرائيل  به قتل رسيدند!         
فاشيستهاي مسيحي به رهبري پنس معاون ترامپ و با همکاري صهيونيستهاي افراطي هم در اسرائيل و هم در آمريکا سالها بود که از دولت آمريکا ميخواستند پايتخت اسرائيل را به اورشليم منتقل کنند. مکاني که همه ميدانستند که باعث خشم مردم فلسطين ميشود. فاشيستهاي مسيحي که بسيار شبيه بنيادگرايان اسلامي هستند و در انتظار چيزي شبيه «بازگشت مهدي موعود»، بر اين باورند که استقرار دولت يهوديان در اورشليم قدم مهمي در راه «بازگشت دوباره مسيح» ميباشد. اينها بدين منظور در مراسمِ « تعهد نشان دادن» براي انتقال سفارت آمريکا حاضر شدند و در همان زمان نيروهاي نظامي اسرائيل، فلسطينيان را 70 کيلومتر آن سو تر به خاک و خون کشيدند. يکي از اين فاشيستها، در آن مراسم عليه همه مذاهب ديگر موعظه کرد و در عين حال گفت که تنها ترامپ است که در سمتِ  درست خدا قرار گرفته است!
تظاهرات اعتراضي فلسطينيان از چندين روز پيشتر آغاز شده بود و انتقال سفارت اسرائيل به اورشليم هم زمان شد با سالگرد اعلام استقرار کشور اسرائيل در 70 سال پيش که به «روز نکبت» موسوم است. يعني روز اعلام کشور اسرائيل بر پاية کشتار و آواره کردن فلسطينيان و با همکاري دولت استعماري انگليس.
پيش از مراسم «انتقال سفارت آمريکا به اورشليم»، طي هفت هفته متوالي هزاران فلسطيني که عمدتا پناهندگان و آوارگان بودند در صحراي خشک در کنار سيم خاردارهاي مرز سرزمين اشغالي دست به تظاهرات زدند. زماني که ارتش بيرحم  اسرائيل با آخرين مدل سلاحهاي مرگبار به تظاهرات حمله کرد، جوانان رزمنده فلسطيني با تنها سلاح خود يعني تيرکمان و سنگ يورش جنايتکاران را پاسخ گفتند. تک تيراندازان ارتش اسرائيل بيش از 60 نفر را  فقط  در يک روز به قتل رساندند و بيشتر از 2700 نفر را مجروح کردند. اين تعداد کشته در يک روز بيش از تعداد کشتههاي اعتراضات هفت هفته مردم فلسطيني در مرز غزه اسرائيل  بود. تا اين لحظه بيش از 120 نفر در مجموع از زمان آغاز تظاهرات هفت هفتهاي مردم فلسطين بهدست مزدوران اسرائيلي به قتل رسيدهاند.
 در اين ميان در عين اين که افکار عمومي جهان از اين کشتار بيرحمانه به خشم آمده و آن را در صدها اعتراض خياباني و صدور بيانيه محکوم کردند، داستانسرايي و دروغ پردازيهاي صهيونيستهاي فارسي زبان و توجيهگرايان ناسيوناليست و نژادپرست ايراني حيرتانگيز بود. آنها  با اين توجيه که اعتراضات مردم فلسطين را حماس و حکومت ايران تحريک کرده و مردم فلسطين قصد عبور از مرز و انجام عملياتِ انتحاري در اسرائيل داشتهاند، از محکوم کردن جنايات ارتش و دولت اسرائيل سرباز زده و به حقيرترين شکل ممکن به کمونيستها و آزاديخواهان واقعي که هميشه در کنار ستمديدگان و عليه دو پوسيده امپرياليسم و بنيادگرايي ديني از نوع اسلامي و صهيونيستي و مسيحياش هستند حمله کردند. در زمره نمايندگان صهيونيست‌‌هاي فارسي زبان منشه امير سردبير راديو اسرائيل بود که با بيشرمي کامل در برنامه بي بي سي فارسي اعتراضات مردم فلسطين را تخطئه کرد و سرکوب خونين و جنايت ارتش اسرائيل را حق سردمداران دولت راست افراطي نتانياهو دانست.
از سوي ديگر جمهوري اسلامي که در رقابت ميان تبهکاران منطقه فعلا مورد بي مهري امپرياليسم آمريکا  قرار گرفته طبق معمول گذشته تلاش بسيار کرد تا اعتراضات مردم فلسطين براي بازپسگيري سرزمينشان را شکل ديني داده و چند دهه جنايت و به راه انداختن جنگ ميان مذاهب را جايگزين مبارزه مردم فلسطين براي رهايي کند و مبارزات اين مردم  را بازيچه دست اهداف حکومتي خود قرار دهد. فاشيستهاي اسلامي جمهوري اسلامي آن روي سکه فاشيستهاي مسيحي همچنان بر طبل جنگ ميان مذاهب و اديان مختلف، ميکوبند.
مردمي که در روز 14 مه (24 ارديبهشت) اين چنين بيرحمانه توسط ارتش اسرائيل کشتار شدند، چه کساني هستند؟ اينها انسانهايي هستند که چند دهه  در زنداني به نام نوار غزه اسير شدهاند. نوار غزه بزرگترين زندان بدون سقفِ جهان ناميده ميشود. زندانبانانِ اين زندان در خانههاي لوکس در مناطقي که از همين مردم دزديده شده سکني گزيده و نام کشور اسرائيل را بر آن گذاشتند که بر پايه نسلکشي فلسطينيان بهوجود آمده. اينان مردمي هستند که از مسافرت آزادانه حتي براي ديدن بستگانشان و يا براي تحصيل و کار منع شدهاند. انسانهايي که در محاصره بوده و هر روزه تا مرز مرگ پيش ميروند. نوار غزه هميشه به اين خاطر در معرض کمبود مواد غذايي بهخصوص براي کودکان قرار دارند. فقط سه ساعت در روز برق دارند و کمبود دارو و امکانات پزشکي بيداد ميکند روزمره زندگي مردم را تهديد ميکند. بيش از دو مليون نفر از مردم محبوس در اين شرايط هستند. جايي که تنها حدود 240 کيلومتر مربع وسعت دارد.
اينها مردمي هستند که در هفت هفته گذشته راهپيمايي متهورانه «راهپيمايي بزرگ بازگشت» را به پيش بردند و تا حد «مرز» و فيالواقع سيمهاي خاردار زندانِ بهشدت نظامي، پيش رفتند. آنان خواستار بازگشت به سرزمينهاي دزديده شده در زمان استقرار کشور اسرائيل شدند.
مردم فلسطين که با اين حملات کشتار جمعي روبهرو هستند در ميان ميلباردها نفر قرباني سيستم سرمايهداري امپرياليستي در سراسر جهان هستند. زندگي و حالا مرگشان فريادي عليه اين سيستم است و نياز به سرنگوني اين سيستم را طلب ميکنند.
ما در اعتراضات غزه شجاعتِ مردمي را ميبينيم که زندگي خودشان را براي دستيابي به عدالت از دست ميدهند. اما بزرگترين مشکل فقدانِ يک رهبري درست و انقلابي است که درک صحيحي از دوست و دشمن داشته باشد و از ميان بردن کل اين روابطِ غير بشري را هدف قرار داده و مردم را بر اين اساس سازماندهي و رهبري کند. در غير اين صورت مبارزات دلاورانه و جانفشانيهاي مردم، ثمرهاي که بايد داشته باشد، نخواهد داشت.
اين چيزي است که در فلسطين و هر نقطة ديگري از جهان بهاضطرار طلب ميشود.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر