۱۳۹۵ تیر ۸, سه‌شنبه

درباره‌ي کشتار دهشتناک در اورلاندو و نياز به جهاني کاملا نوين


از نشریه آتش شماره 56


دربارهي کشتار دهشتناک در اورلاندو و نياز به جهاني کاملا نوين


بهنقل از نشريهي انقلاب، ارگان حزب کمونيست انقلابي آمريکا 
12 ژوئن 2016
June 12, 2016 | Revolution Newspaper

روز يکشنبه صبح در اورلاندو فلوريدا، مرد  مسلحي بهنام عمر متين بهناگهان وارد کلوب شبانهي "پالس"  شد که بهعنوان مرکزي براي همجنسگرايان و دگرباشان جنسي ( الجيبيتي) معروف است. او جمعيت حاضر در آنجا را که بالغ بر چند صد نفر ميشدند به رگبار گلوله بست و باعث کشته شدن دست کم 49 نفر و زخمي شدن 53 نفر ديگر شد. براساس گزارش خبرگزاري رويترز، داعش مسئوليت اين حمله را بهعهده گرفته است. اين جنايت در محلي رخ داد که معمولا همجنسگرايان و بايسکسوالها ( دو جنسي)  و ترانسها آنجا جمع ميشوند و به آن بهعنوان محل امني براي خود مينگريستند. اين جنايت، بيرحمانه و بهسختي قابل درک است. مردم معمولي، صرفا بهخاطر نحوهي زندگي و عشق متفاوت با گلوله کشته شده و بهقتل رسيدهاند. چنين عمل پليدي کاملا غير قابل پذيرش است...

تنفر از "الجيبيتي"ها عميقا در اين جامعهي سرمايهداري امپرياليستي ريشه دارد. اذيت و آزار و اعمال محروميت از طريق خانوادهها و کتک زدن و اعمال خشونت و ابراز تنفر مداوم عليه  "الجيبي تيها" مشخصهي بارز زندگي در اين جامعه است. درنتيجهي اين اعمال ستمگرانه، خودکشي در ميان "الجيبيتي"ها رواج يافته است. اين ستم، عميقا در تار و پود جامعه  نيده شده است. در بهاصطلاح  متون مسيحيت و اسلام و يهوديت، فراخوان کشتن همجنسگراها داده شده و بيشتر موسسات مذهبي بهطورمداوم، عليه هرگونه اقدام براي دفاع از حقوق يا احترام گذاشتن به "الجيبيتيها" بهصف ايستادهاند. درواقع در دو ماه گذشته، شاهد هيستري عظيم تحريکشده توسط بنيادگرايان مسيحي بر عليه استفادهي ترانسسکسوالها از دستشوييها بودهايم. اين تنفر جنون آميز بهشکل پيچيدهاي، بخشهايي از چسب اجتماعي را تشکيل ميدهند و ميسازند که بخشهاي مختلف اين جامعهي سرمايهداري- امپرياليستي را بههم ميچسباند.
اما داعش، اين حملهي مشخص در اورلاندو را، همانگونهکه در اين نوشته به آن اشاره شده، بهخودش مربوط دانسته است. اگر اين امر، حقيقت داشته باشد و فيالواقع با آنچه که آنان بدان باور دارند همخواني دارد،  دليل ديگري است براي مخالفت کردن و مقاومت در برابر ايدئولوژي خبيث بنيادگرايي اسلامي جهاديستي. بايستي عميقا و بدون ملاحظه با آن مخالفت کنيم و در مقابلش بايستيم. همانگونهکه باب آواکيان، صدر حزب کمونيست انقلابي آمريکا اظهار کرده درواقع، هيچ امر "راديکال" و بعيدتر از آن مترقي در آن ايدئولوژي وجود ندارد. نقش آن در جهان در جذب مردم عصباني به زير پرچم خود و پيشبرد حملات وحشيانه و بيمعنا تنها باعث تقويت روابط ستمگرانه در جهان  و درحقيقت،  تقويت امپرياليسم آمريکا و غرب است در زمانيکه مردم احساس ميکنند بايستي ميان دو راه حل ستمگرانه يکي را انتخاب کنند. بايستي با هر دو امپرياليسم امريکا و جهاديسم مخالفت کرد و  کسانيکه تشنهي عدالت و رهايي هستند، نبايستي به هيچکدام آنها امتيازي بدهند. اين بهمعناي بهپا خاستن در کنار "الجيبيتيها" بر عليه اين حملات وحشيانه است. همچنين بهمعناي مخالفت است با پيشنهادات احتمالي در ارتباط با تقويت قدرتهاي سرکوبگر که از اين سيستم اجتماعي دفاع ميکنند و مترصد سرکوب مسلمانان و تحقير آنها بهمثابهي يک کليت و يا تشديد تجاوز نظامي آمريکا در خاورميانه هستند. n
                

  «آتش»

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر