۱۳۹۵ مرداد ۷, پنجشنبه

درباره کشتار کولبران کردستان

از نشریه آتش شماره ۵۷

با این رسوایی چه بخشایش؟
درباره کشتار کولبران کردستان


رذالت و تعفن از هر گوشة نظام جمهوري اسلامي بي وقفه بيرون مي زند. شليک به کولبراني که پيشاپيش کمرشان زيربار بي آيندگي و سرگرداني و هراس ازکشته شدن، خم شده  است بيان عريان رذالتِ دستگاه دولتي و طبقهء حاکم ايران است.
دوشنبه شب، هفتم تير نيروهاي نظامي جمهوري اسلامي در پاسگاه مرزيِ دوله به کاروان کولبران آتش گشودند و دو برادر به نام هاي لطيف عليخاني و رئوف عليخاني [از منطقهء آلان (از توابعِ سردشت) را به قتل رساندند. از آغاز رياست جمهوري حسن روحاني تاکنون نزديک به 013 کولبر در نتيجهء شليک نيروهاي نظامي جمهوري اسلامي به قتل رسيده اند. (1) اين رقم، کولبراني  که در نتيجهء رفتن روي مين کشته شده اند را در بر نمي گيرد. نه تنها مين هاي به جا مانده از دوران جنگ ايران و عراق پاکسازي نشده اند بلکه اخيرا گروه موسوم به واحد مهندسي سپاه قدس در بخشهاي از شهرستان مريوان اقدام به کاشت مجدد مين کرده است. (2) بسياري از کولبران در واقع کارگران فصلي هستند که در زمستان هاي سرد کردستان براي بقاي خانواده خود در کوه هاي سخت روزانه کيلومترها با کولبار سنگين راه مي روند. بسياري از کولبران به طرق مختلف در مسيرهاي صعب العبور جان خود را از دست مي دهند. مانند احمد عزيزپور کارگر ساختمانيِ 53 ساله از اهالي روستايي در حوالي شهر بانه  که گرفتار سيلاب شد و در اثر سکته قلبي ناشي از شدت فشار، جان خود را از دست داد.
ماه گذشته نمايندهء مريوان در مجلس شوراي اسلامي رژيم اعلام کرد که با «عنايت و لطف مقامات» برخي معابر کولبري بازگشايي مي شوند. آتش گشودن به روي کولبران در ماه هاي اخير در چارچوب اجرايي کردن طرح امنيتي «انسداد مرزها در کشور» صورت گرفته است. اما با انسداد معابر در مرزهاي کردستان، ميان دلالان و تجار با مقامات محلي و کشوري تنش به وجود آمد و متعاقب آن با «پادرمياني ها» و مسلما با رشوه دادن ها و رشوه خواري هاي کلان و ميلياردي، چند معبر کولبري بازگشايي شد. اما انجام چنين معاملاتي که قربانيان آن کولبران هستند ادامه خواهد يافت زيرا هم در تجارت مرزي سودهاي کلان مالي خفته است و هم جمهوري اسلامي در مرزها با مشکلات امنيتي روبرو است. 
جمهوري اسلامي در حالي کولبران کردستان را «قاچاقچي» مي خواند که ستون فقرات دولتش يعني نيروهاي مسلح و در رأس آنها سپاه پاسداران بزرگترين قاچاقچيان خاورميانه هستند. اين سرداران و پاسداران جمهوري اسلامي هستند که بزرگترين شبکه قاچاق مواد مخدر را از مرزها و بنادر به داخل ايران و از طريق مرزهاي ايران به سوي اروپا سازمان مي دهند نه جوان روستايي کولبر. اين فقر و بيکاري ناشي از عملکرد نظام سرمايه داري و رژيم جمهوري اسلامي است که  در کردستان پير و جوان و کودک را به سوي فعاليتهاي مرگباري چون کولبري سوق داده و مي دهد.
واقعيت اين وضعيت را صاف و ساده بايد ديد: براي سرمايه داري و مشخصا نظام جمهوري اسلامي اين کولبران زباله اي بيش نيستند. با تندتر شدن ضربان رشد و توسعهء سرمايه داري اين وضع بدتر خواهد شد و لايه هايي جديدي از انسان هايي که مملو از انرژي و فکر و استعداد هستند و تعداد بيشتري از کودکان زيبايي که قلب تپندهء جامعه هستند، توسط کارکرد سرمايه داري در ردة «زباله» قرار خواهند گرفت. اين وضعيتي است که کارگران کولبر کردستان، کارگرانِ فصليِ معدن طلاي آق دره، دست فروشان متروي تهران، بيکاران روزمزد ميادين شهرهاي بزرگ ايران، کودکان و زنان سوري که در کارگاه هاي توليدي ترکيه و اردن کار بردگي مي کنند، زنان تن فروش که هيچ راه امرار معاش ديگري ندارند و ... را به يکديگر متصل مي کند. اين ها بخشي از صدها ميليون بيکار و بي ثبات کاران جهان هستند که سرمايه داري حتي قادر نيست آنان را در پيکرة طبقة کارگر ادغام کرده و استثمارشان کند. براي سرمايه داري اين خيل عظيم انساني يک «جمعيت اضافه» است. اما اين ها براي جامعة بشري «اضافه» نيستند بلکه انرژي و استعدادهاي گرانبهاي جامعه هستند که از آن ربوده شده و نابود مي شوند. نظام سرمايه داري آنان را به حاشيه رانده و طرد مي کند؛ استعدادها و ظرفيت هايشان را لگدمال مي کند؛ در جنگ ها آنان را در شمار عظيم به قتل رسانده ودر زندان ها و اردوگاه هاي پناهندگي اسير مي کند. فرآيند انباشت سرمايه به ويژه در دوراني که به «گلوباليزاسيون سرمايه داري» معروف شده است اين «جمعيت اضافه» را توليد کرده و اين روند در مقياس بين المللي به طور تصاعدي در حال گسترش است. در هر کشور، اکثر قربانيان اين فرآيند قشرهايي هستند که پيشاپيش در مناطق محروم بوده اند يا ستم ديده ترين قشرهاي جامعه هستند. مانند زنان. دولت ها و مقامات دولتي که کارگزاران انباشت سودآور سرمايه براي طبقه سرمايه دار هستند، سياست ها و قوانين را طوري تنظيم مي کنند که به اين هدف خدمت کند و مهمترين وسيله شان براي تحميل اين وضعيت نيروهاي نظامي و اسلحه و کشتار و زندان و شلاق است.
جوانان کردستان همچون جوانان ديگر نقاط ايران در چهارچوب اين رژيم و روابط حاکم بر آن مطلقا آينده اي ندارند. معجون غيرقابل تحمل فقر و محروميت و ستم گري ملي تنها چيزي است که اين نظام مي تواند به توده هاي مردم بدهد و اين وضعيت حادتر خواهد شد. کلية سياست هاي رژيم از ماهيت ضد مردمي اش سرچشمه مي گيرد و جز اين نمي تواند باشد. جمهوري اسلامي نميتواند رويکردي جز اين داشته باشد. جمهوري اسلامي و کارگزاران کُرد آن همواره دروغ فريبکارانه اي را شايع کرده اند که گويا با انتخاب کردن جناح يا نمايندگان «صالح» مي توان فقر و محروميت و ستم ملي را در کردستان تخفيف داد. اما انتخابات ها فقط  به بقاي جمهوري اسلامي خدمت کرده اند و سرمايه داران و زمين داران و فرصت طلبان کردستان نيز فربه تر شده اند. کشتار کولبران سندي کوبنده و نافذ براي اثبات اين ادعا است. تنها يک راه و فقط يک راه است که مي تواند به مقابله با جنايت هاي اين دولت برخاسته و بالاخره کارگران و زحمتکشان و ستمديدگان را نجات دهد و آنهم سرنگوني انقلابي اين رژيم و انجام انقلاب کمونيستي است. اين افق و برنامه و رهبري اين راه را بايد به ميان جوانان کردستان از جمله کولبران برد و آنان را حول جنبش و انقلابي سازمان داد که هدفش ايجاد جامعه و جهاني است که ديگر هيچ شکل از ستم و استثمار را برنتابد و انسانها مجبور نباشند براي تامين نيازهاي شان جان خود را کف دست بگذارند. بايد جامعه و جهاني را ساخت که در آن آحاد مردم، در تعاوني آزادانه و آگاهانه و داوطلبانه با يکديگر کار و توليد کرده و مشترکا از ثمرات زحمت و کارشان بهره ببرند. اين يک روياي غير واقعي نيست. قبلا چنين جوامعي از طريق انقلاب هاي بزرگ و تکان دهند به وجود آمدند. هرچند عمرشان ديري نپاييد و زير فشارهاي جهاني و داخلي از بين رفتند اما به وجود آمدنشان براي هميشه اثبات کرد ايجاد چنين جامعه اي هم ضروري است و هم ممکن. پس نه تنها بايد به حساب خون کولبراني که بر زمين ريخته شده است رسيدگي کرد و جمهوري اسلامي و خادمين آن را به سزاي اعمالشان رساند بلکه کليت اين نظام سرمايه داري را محکوم و حکم واژگوني آن را به اجرا گذاشت. براي تحقق چنين هدفي و خلق دنيايي نوين، بايد وارد مبارزهي سياسي انقلابي همراه با کمونيست‌هاي انقلابي شد. n

«آتش»


يادداشت‌ها:
1- به نقل از سايت و خبرگزاري کُردپا
2- به نقل از کُردپا


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر