۱۳۹۷ مهر ۳, سه‌شنبه

فرزند زريبار و شِلِر


فرزند زريبار و شِلِر

گزيدهاي از مصاحبة نشرية آتش با رفيق لقمان ويسي
دربارة زندگي، فعاليتها و مرگ زندهياد شريف باجور

از نشریه آتش  شماره  83


مرگ دردناک زندهيادان شريف باجور، اميد کهنهپوشي، محمد پژوهي و رحمت حکيمينيا در تاريخ سوم شهريور 1397 و در جريان خاموش کردن آتشسوزي جنگلهاي منطقة پيله و سلسي شهرستان مريوان نمونة ديگري از ناتواني دولت جمهوري اسلامي در مواجهه با مشکلات زيست محيطي و همچنين عزم و تلاش مردم براي جلوگيري از روند فزايندة تخريب محيط زيست بود. جانباختن شريف و ديگر دوستانش به شکلگيري يک حرکت اعتراضي عليه جمهوري اسلامي منجر شد. ...ازسوي ديگر، برخي از جريانات ناسيوناليست کردستان کوشيدند از مرگ حماسي شريف و دوستانش بهعنوان تريبوني براي تبليغ و ترويج خط ناسيوناليستيشان استفاده کنند. به همين علت، تصميم گرفتيم با رفيق لقمان ويسي از فعالين چپ جنبش معلمان کردستان و ايران مصاحبهاي در اين مورد داشته باشيم...1
سوال)...نقش افراد مبارزي مثل شريف باجور و رفقايش و ديگر فعالين محيط زيست در ايران و جهان داراي اهميت است. شما اين مسئله و فعاليت چنين افرادي را چگونه ارزيابي ميکنيد؟ ....
رفيق لقمان ويسي) به طور کلي، جامعه کردستان هم مانند ديگر جوامع امروزي، يک جامعه طبقاتي است و همين مساله باعث شده که جنبشهاي اجتماعي مختلف با خاستگاههاي مختلف در آن فعاليت داشته باشند. ...شريف باجور يکي از فعالين شهر مريوان بود که به نظر من نميشود شخصيت و فعاليتهايش را حتي در چهارچوب يک فعال زيست محيطي محدود کرد. شريف کسي بود که در زلزلههاي مختلف در ايران از زلزله رودبار و منجيل تا زلزله سرپل ذهاب و ثلاث باباجاني فعال و پيگير بود. در حوزة محيط زيست هم شريف و دوستانش هر کجا آتشسوزي اتفاق ميافتاد و زيستبوم حيوانات به خطر ميافتاد در صحنه حضور داشتند و فعاليت ميکردند....
...
سوال) در جواب به سوال اول نکتة مهمي را مطرح کرديد که شريف باجور را نميتوان فقط در چهارچوب فعالين محيط زيست محدود کرد...ما بيش از يک دهه است که با گسترش سياستهاي هويتي در عرصة فعاليتهاي سياسي و اجتماعي روبرو هستيم. اين گرايشها معتقدند فعالين يک عرصه فقط فعال همان عرصه هستند و مثلا شما اگر در زمينة محيط زيست فعال هستيد، هويت سياسيتان بايد اين فعال محيط زيست بودن بشود. ...مسألهاي که به اعتقاد ما نادرست است و تبعات سياسي بدي دارد. آيا شريف و دوستانش مسالة محيط زيست را هويت خود ميدانستند يا فعال اجتماعي و سياسي بودند که در حوزههاي مختلف فعاليت ميکردند؟
رفيق لقمان ويسي) بايد بگويم سالها فعاليت در حوزههاي مختلف اجتماعي و مبارزاتي، شريف باجور را به اين نتيجه رسانده بود که تفکيک و انفکاک جنبشها از هم نميتواند راه به جايي ببرد و تضادي را حل کند. ...مثلا ...جنبش زنان اگر خود را فقط در حصار ديدگاههاي فمنيستي و بورژوا دمکراتيک محدود کند و به مسالة ساير جنبشهاي اجتماعي و مسالة انقلاب سياسي و اجتماعي کمونيستي و سوسياليستي نپردازد، نميتواند به جايي برسد که مسالة ستم بر زن را از بين برده و ريشهکن کند. همين مساله در مورد جنبش محيط زيست هم صادق است. انواع اين ستمها و فجايعي که عليه مردم در ايران و سراسر جهان اعمال ميشوند يک منشأ و ريشة واحد دارند و آن هم حاکميت يک سيستم استثمارگر و سرکوبگر است که بايد همه جانبه از بين برود و ريشهکن شود...


پانوشت:
1.براي دريافت متن کامل اين مصاحبه به سايت www.cpimlm.com رجوع کنيد


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر