۱۳۹۶ آبان ۱۴, یکشنبه

یادداشتِ آخر حمله موشکی جمهوری اسلامی به منطقه ای در سوریه از نشریه آتش - شماره 68 


هنگامِ انتشار نشرية آتش، خبر حملة موشکي جمهوري اسلامي به منطقهاي در سوريه منتشر شد. اين عمل اگر چه ظاهري مقتدرانه دارد و ميگويند به تلافي حملة عمليات 17 خرداد داعش در تهران صورت گرفته اما معنايي فراتر از اينها دارد. اين اقدام يعني فرو رفتن هرچه بيشتر جمهوري اسلامي در باتلاقِ جنگهاي ارتجاعي منطقه، تشديد رقابتهاي ميان دولتهاي ستمگر در اين خطه و رنج و قرباني گرفتن بيشتر از تودههاي مردم در خاورميانه. در چند روز گذشته شايعاتي در مورد حمله نيروهاي منتسب به داعش در گيلان غرب منتشر شده بود که مقاماتِ حکومتي آن را تکذيب کردند. ولي بلافاصله نيروهاي وسيع نظامي تحتِ عنوان برگزاري رزمايش در مناطق مرزي از سومار تا گيلان غرب مستقر شدند. منطقهاي که ميگويند موشکهايشان را از آنجا شليک کردهاند.
اوضاع منطقه بسيار پيچيدهتر از آن است که جمهوري اسلامي بخواهد با بهاصطلاح اقتدار از عواقبِ چندين سال مداخله و شرکت در جنگ ارتجاعي سوريه  و يمن و عراق بگريزد. اين اقدام نه تنها سايه جنگ و تهديدات داعش، يا هر نيروي ارتجاعي ديگر، را از سر مردم ايران و منطقه که قربانيان اصلي سياستهاي ارتجاعي جمهوري اسلامي و ديگر دولتهاي ستمگر هستند دور نميکند، بلکه خطر کشانده شدن جنگي خانمانسوز به ايران را در ابعادي گستردهتر افزايش ميدهد. 
تازمانيکه در ايران و ساير کشورهاي منطقه دولتهاي ارتجاعي بر سرکارند، تازمانيکه خاورميانه ميدانِ جولان و رقابت و تجاوزگري قدرتهاي امپرياليستي جنايتکار است، مردمِ جهان و خاورميانه روي آرامش و عدالت را نخواهند ديد. تنها زماني که مردم در ابعاد ميليوني بپاخيزند و با اينجنگهاي ارتجاعي و مسببين آن مبارزه کنند و سرنوشت خودشان را در يک اتحادِ انترناسيوناليستي، به دور از نژاد پرستي و ناسيوناليسم و برتريطلبي بهدست گيرند و اين دولتهاي ضدمردمي را در نبردي انقلابي بهزير بکشند است که ميتوان به اين جنگهاي ويرانگر پايان داد و خاورميانه سوسياليستي را بهمنصه ظهور رساند.
اکثريت مردم در ايران (و جهان و خاورميانه) هيچ نفعي در اين درگيريهاي ميانِ مرتجعين ندارند. مردم ايران بايد عليه جنايتهاي جنگي جمهوري اسلامي و شرکتِ او در اين جنگها مبارزه کنند و نه اينکه با استدلالاتِ فريبکارانه رژيم تحتِ عنوان «وحدت ملي» و «دفاع از منافع ملي» همصف با مرتجعين حاکم شده و عملا آتشبيارِ جنگهاي گستردهتر شوند.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر